Conflict op de werkvloer en pestmediation


Mediation is in arbeidsconflicten een succesvolle manier om geschillen op te lossen. Van een arbeidsconflict is sprake op het moment dat de arbeidsrelatie op het spel staat. Dat hoeft niet beslist in een dienstverband te zijn, maar het kan ook gaan om samenwerkingsconflicten binnen een maatschap.

Soms zitten we bij een arbeidsmediation met meerdere personen en partijen aan tafel, en een andere keer gaat het om een individueel conflict tussen medewerker en leidinggevende. Vaak verwijst ook de Arbo-arts door naar mediation als de ziekte van de medewerker door een conflict wordt veroorzaakt.


Wat zijn nu de oorzaken van een arbeidsconflict? 

Regelmatig is er sprake van onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden, gebrek aan waardering, een onduidelijke organisatiestructuur, miscommunicatie of verschillen in persoonlijkheid en werkgedrag. Het mooie van een mediation is dat deze oorzaken op tafel komen, en dat er meteen aan oplossingen wordt gewerkt. Die oplossing valt van een rechter niet te verwachten, dat is niet de taak van een rechter. 

Als partijen de arbeidsrelatie in stand willen houden is het van belang dat hun samenwerking op een meer constructieve manier plaatsvindt. Bij een exitmediation is dat niet meer aan de orde, maar willen partijen op een nette manier uit elkaar, negatieve publiciteit vermijden of snel tot een oplossing komen. 


Pesten op de werkvloer en pestmediation

Regelmatig komt bij arbeidsmediation boven water dat er sprake is van pesten. De werkgever is er lang niet altijd van op de hoogte dat er gepest wordt, en in andere gevallen heeft een leidinggevende niet in de gaten dat zijn gedrag als pesten wordt ervaren. Uit onderzoek door het CNV en de Universiteit Twente blijkt dat ruim 17% van alle werknemers in Nederland op het werk structureel wordt gepest. Ruim 8% van de leidinggevenden geeft aan met regelmaat te worden gepest door ondergeschikten.

Pesten is niet alleen heel akelig vanwege de lange termijn effecten voor de betrokkene, het is ook gewoon heel duur voor een werkgever, omdat pesten de productiviteit nadelig beïnvloedt. Volgens de organisatoren van de conferentie Pesten op de werkvloer kost het ongeveer vier miljoen verzuimdagen per jaar. De totale geschatte kosten zouden 2,3 miljard euro bedragen. Mediation kan het ziekteverzuim direct omlaag brengen. 

© Meldpunt mediation 2021