Medezeggenschapsmediation/onderwijsmediation


In de Wet medezeggenschap op scholen is voorzien in een landelijke commissie voor medezeggenschapsgeschillen die uitspraak doet in conflicten tussen bevoegd gezag, de MR, de GMR, deelraad, groepsraad, themaraad, oudergeleding, leerlinggeleding of personeelsgeleding.

Volgens de wet zijn er vier soorten geschillen: intemmingsgeschillen, reglementsgeschillen, adviesgeschillen of interpretatiegeschillen.

Alle scholen in het primair en het voorgezet onderwijs, de centrale diensten en de regionale expertise centra zijn op basis van artikel 30 lid 1 Wms bij deze commissie aangesloten.

Onderwijsinstellingen die medezeggenschapsgeschillen hebben kunnen ervoor kiezen hun geschil bij de Landelijke commissie voor Geschillen WMS in te dienen, maar vaak is een informele mediation een goedkopere en snellere oplossing die de angel op heel korte termijn uit het conflict haalt. Op de manier wordt verharding van de standpunten en het stukgaan van de relaties voorkomen. Je moet tenslotte wel weer met elkaar samenwerken.

Zoek in ieder geval een mediator met kennis en ervaring in het onderwijs. mr. Hilda van der Tuin is zo’n mediator. Zij was directiesecretaris van een hogeschool, onderhandelde over CAO’s en is actief in een schoolraad.

Meldpunt mediation 2021